Tổng Hợp Link Kháng Quảng Cáo Facebook ADS & Tut Refun

khang 273

Nếu sếp là dân ads Facebook, đặc biệt là ăn ngủ với ads Facebook. Sẽ có lúc tài khoản bị hạn chế quảng cáo thì bộ link kháng Facebook là điều vô cùng cần thiết.

Vì chắc chắn bạn sẽ không thể không mắc sai lầm. Hoặc không thể không bị Facebook sờ gáy trong suốt những đêm set camp được.. Chúc Các Sếp kháng nghị thành công!

 1. Kháng 273
  https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
  2. Kháng BM
  https://business.facebook.com/help/contact/2166173276743732
  3. Kháng FanPage
  https://www.facebook.com/help/contact/2158932601016581
  4. Kháng PTTT
  Link kháng 792 (https://www.facebook.com/help/contact/391647094929792)
  Link kháng 415 (https://www.facebook.com/help/contact/211878790360415)
  5. Kháng 902
  https://business.facebook.com/help/contact/273898596750902
  6. Liên hệ Support Facebook
  https://www.facebook.com/business/help?hc_location=ufi
  7. Gỡ Hold TKQC và xác minh thẻ
  https://business.facebook.com/payments/risk/preauth/?ad_account_id=(paste id tkqc vao day nhe ae)&entrypoint=WWW_AYMT_NOTIFICATION
  8. Link gỡ Page trong BM bị VHH
  https://business.facebook.com/confirm_business/?business_id=(paste id BM vao day)
  9. Đặt lịch cuộc gọi từ Facebook
  https://www.facebook.com/business/m/meta-marketing-pros
  -> Lên BM10
  10. Xin nâng ngưỡng, thêm thẻ và các câu hỏi về thanh toán
  https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667?ref=4
  11. TK bị hạn chế PTTT
  https://www.facebook.com/help/contact/1937556639801443
  12. Kháng page vĩnh viễn bằng việc phản hồi trang ( Link 147 )
  – https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
  Cách 1: Chọn Dòng 1.
  My Page ID: (ID của Page bạn) currently under Disabled Ad.
  I believe I have read Facebook Policy carefully, and strictly follow Facebook Advertising Policy.
  Hence, kindly raise this case at the highest urgency and remove this feature limit so that my work will not be halted.
  Thank you.
  Cách 2: Chọn dòng 2
  Chủ đề: my page got restricted from Facebook
  Ý kiến đóng góp của bạn: We are a legal company in Vietnam and we have Slot Thailand always tried to abide to Facebook’s Policy. My Page ID is xxxxxxxxxxx
  got restricted from Facebook. If we have violated any policy, kindly educate us so that we can avoid in the future but please reactivate the advertising
  access so that we can continue our business. Thank you.
  (xxxxx: Nhập ID page bị vv vào )
  – Kháng Page Die Vĩnh Viễn Link 583
  https://www.facebook.com/help/contact/164405897002583
  URL của Page
  Mô tả: My Page ID: xxx currently under Disaled Ad
  I belive I have read Facebook Policy carefully, and strictly follow Facebook Advertising Policy. Therefore, kindly raise this case at the highest urgency and remove this feature limit so that my work will not be halted slot88. Thank you
  Ảnh chụp màn hình chất lượng trang
  -> Spam Spam liên tục -> Biết đâu bất ngờ vì bản chất đã kháng xịt 1 lần
  13. Đá domain ra khỏi BM Die
  – B1: Truy cập: https://business.facebook.com/events_manager2/browser_api?business_id=xxx&global_scope_id=xxx (xxx là ID của BM) -> Enter -> Nhấp Bỏ qua
  – B2: F12
  – B3: Chuột phải -> Kiểm tra
  – B4: Xoá hết dòng code div đi
  – B5: Gỡ
  – B6: Quay lại BM gỡ -> Done
  14. Link kháng quảng cáo bị từ chối
  https://www.facebook.com/help/contact/536515906554077
  15. Link đăng ký Page đối tác
  https://www.facebook.com/business/plan/select-business
  16. Link nhân bản Page
  https://business.facebook.com/security/twofactor/reauth/?twofac_next=https%3A%2F%2Fbusiness.facebook.com%2Fbusiness_locations%2F%3Fpage_id&type=avoid_bypass&app_id=0&save_device=0
  17. Link đăng ký Agency Facebook
  https://www.facebook.com/fbp
  18. Link đổi sđt facebook
  https://www.facebook.com/mobileprotection?source=mobile_mirror_nux
 2. link đổi số điện thoại facebook

19. Đổi mail nick facebook
– B1: Truy cập : https://www.facebook.com/settings?tab=account
– B2: F12 -> Console
-> function AddMail(email){var spinR = require([“SiteData”]).__spin_r;
var spinB = require([“SiteData”]).__spin_b;
var spinT = require([“SiteData”]).__spin_t;
var jazoest = require([“SprinkleConfig”]).jazoest;
var fbdtsg = require([“DTSGInitData”]).token;
var userId = require([“CurrentUserInitialData”]).USER_ID;
var hsi = require([“SiteData”]).hsi;
var pass = “”;

Có thể bạn thích:  Thông số tiêu chuẩn Pixel cho quảng cáo điểm đến

var url = “https://www.facebook.com/add_contactpoint/dialog/submit/”;

var data = “jazoest=22134&fb_dtsg=” + fbdtsg + “&next=&contactpoint=” + email + “&__user=” + userId + “&__a=1&__dyn=&__req=1&__be=1&__pc=PHASED%3ADEFAULT&dpr=1&__rev=&__s=&__hsi=” + hsi + “&__spin_r=” + spinR + “&__spin_b=” + spinB + “&__spin_t=” + spinT;

fetch(url, {
method: ‘POST’,
body: data,
headers: {
‘Content-Type’: ‘application/x-www-form-urlencoded’
}
}).then(e => e.text()).then(e => {});};AddMail(“Mail”);
20. Code thêm thẻ vào TKQC
– B1: Truy cập : https://business.facebook.com/ads/manager/account_settings/account_billing/?act=944575722988272&pid=p1&page=account_settings&tab=account_billing_settings
– B2: F12 -> Console
let token = require(“DTSGInitialData”).token || document.querySelector(‘[name=”fb_dtsg”]’).value,
uid = require(“CurrentUserInitialData”).USER_ID || [removed].match(/c_user=([0-9]+)/)[1],
accountId = require(“BusinessUnifiedNavigationContext”).adAccountID,

account_holder_name = “TÊN THẺ”
credit_card_number = “SỐ THẺ”
csc = “XXX”
expiry_month = “XX”
expiry_year = “XXXX”
credit_card_first_6 = credit_card_number.substring(0, 6)
credit_card_last_4 = credit_card_number.substring(credit_card_number.length – 4)

fetch(“https://business.secure.facebook.com/ajax/payment/token_proxy.php?tpe=%2Fapi%2Fgraphql%2F”, {
headers: {
“content-type”: “application/x-www-form-urlencoded”,
“x-fb-friendly-name”: “useBillingAddCreditCardMutation”
},
referrer: “https://www.business.facebook.com/”,
body: `av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__usid=&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1d&__hs=19052.BP%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&__ccg=UNKNOWN&__rev=1005130120&__s=m3nwoo%3Ahk1830%3A8jyqhz&__hsi=7070146181357455798-0&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=21981&lsd=FNrxnrWZ79fwVUhEKI7Bg7&__spin_r=1005130120&__spin_b=trunk&__spin_t=1646146685&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useBillingAddCreditCardMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22billing_address%22%3A%7B%22country_code%22%3A%22VN%22%7D%2C%22billing_logging_data%22%3A%7B%22logging_counter%22%3A14%2C%22logging_id%22%3A%22478093535%22%7D%2C%22cardholder_name%22%3A%22${account_holder_name}%22%2C%22credit_card_first_6%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_first_6}%22%7D%2C%22credit_card_last_4%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_last_4}%22%7D%2C%22credit_card_number%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_number}%22%7D%2C%22csc%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${csc}%22%7D%2C%22expiry_month%22%3A%22${expiry_month}%22%2C%22expiry_year%22%3A%22${expiry_year}%22%2C%22payment_account_id%22%3A%22${accountId}%22%2C%22payment_type%22%3A%22MOR_ADS_INVOICE%22%2C%22unified_payments_api%22%3Atrue%2C%22actor_id%22%3A%22${uid}%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%221%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=4126726757375265`,
method: “POST”,
mode: “cors”,
credentials: “include”
}).then(response => response.json()).then(data => {
console.log(“Done”);
console.log(data);
})
21. Link kháng slot gacor VIA bị VHH thanh toán
https://www.facebook.com/help/contact/1937556639801443

link kháng via vô hiệu hóa thanh toán
22. Link kháng thẻ bị Hold
https://www.facebook.com/help/contact/161710477317189
23. Link kháng TKQC bị Hold
https://business.facebook.com/help/contact/856051674863409
24. Link xin Tick xanh
https://www.facebook.com/help/1288173394636262
https://www.facebook.com/help/contact/295038365360854
25. Link tạo BM khi VIA không tạo được
https://business.facebook.com/pub/start
26. Link kháng Back Page khi bị Hack
https://www.facebook.com/help/contact/1280439701975125
27. Link kháng Back Group khi bị hack
https://www.facebook.com/help/contact/157461604368161/
https://www.facebook.com/help/contact/1926937424303293
28. Link xin tài khoản Invoice
https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054
29. Link chính sách quảng cáo Facebook
https://www.facebook.com/policies_center/ads#prohibited_content

link chính sách quảng cáo
30. Xin Refun Facebook
– B1: Fake IP đúng con VIA
– B2: Đổi ngôn ngữ theo đúng VIA
– B3: Vào Link: https://www.facebook.com/help/contact/733689746780575
– B4: Điền theo ngôn ngữ VIA
Ngày – Tiền – Mã xác nhận mua hàng
Tài khoản và slot thẻ của tôi bị ai đó hack và chiếm dụng sử dụng dịch vụ Facebook. Tôi không biết khoản thanh toán này, vui lòng kiểm tra giúp tôi. Tôi xin cảm ơn
– B5: Gửi
– B6: https://www.facebook.com/help/contact/1856425021037976
– B7: Điền theo ngôn ngữ VIA
Ngày – Tiền – Mã xác nhận mua hàng
Tài khoản và thẻ của tôi bị ai đó hack và chiếm dụng SLOT777 sử dụng dịch vụ Facebook. Tôi không biết khoản thanh toán này, vui lòng kiểm tra giúp tôi. Tôi xin cảm ơn
– B8: Gửi và đợi kết quả

Chúc các sếp thành công! Nhớ folow fanpage DC 3 Độ và theo dõi badoagency.com nhé.

 

One thought on “Tổng Hợp Link Kháng Quảng Cáo Facebook ADS & Tut Refun

 1. Pingback: Fanpage bị hạn chế quảng cáo và cách khắc phục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *